Υποβολή αίτησης

Υποδοχή Αιτήσεων
  • Προαπαιτούμενα Κριτήρια
  • Προγράμματα Κατάρτισης
  • Προσωπικά Στοιχεία
  • Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Στοιχεία Ανεργίας
  • Φορολογικά Στοιχεία
  • Λοιπά Στοιχεία

Κριτήρια Συμμετοχής στη Δράση

Δεν πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στη Δράση, όπως ορίζονται στη σχετική πρόσκληση.

Κύλιση προς τα επάνω