Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο που ορίζει τις κατευθύνσεις για την παραγωγή και την εισαγωγή και προώθηση έρευνας και καινοτομίας. Πρακτικά η RIS3 είναι ένα κείμενο στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία με κέντρο την περιφέρεια και στόχο την ενδυνάμωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της που θα καταστήσουν το παραγωγικό δυναμικό, “πρωταθλητή” σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Η RIS3 εστιάζει στην επιλογή τομέων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο αναπτυξιακό δυναμικό, μεγάλη κρίσιμη μάζα, ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική. Πάνω σ΄  αυτούς τους τομείς, με την βοήθεια της έρευνας και  της καινοτομίας, θα οικοδομήσει η περιφέρεια τις ελπίδες της για τις επόμενες 10ετίες.

H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη εγκαίρως στην οικοδόμηση του μηχανισμού και των υποστηρικτικών δομών για την διαμόρφωση της RIS3. Το 2013, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας συγκροτήθηκε το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και συμμετέχοντες εκπροσώπους της Περιφέρειας, των παραγωγικών κλάδων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων καινοτομίας.

Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει τα βασικά στοιχεία της Ανάλυσης SWOT, δηλαδή τις δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Εν συνεχεία αναδεικνύεται το Στρατηγικό Όραμα Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας για το 2025 το οποίο είναι να καταστεί έως το 2025 η ΠΚΜ Κόμβος Καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και η Γενική Στρατηγική για την υλοποίησή του εξειδικεύεται περαιτέρω μέσω ειδικών στρατηγικών και αντίστοιχων δράσεων. Παράλληλα, τεκμηριώνονται και καθορίζονται οι προτεραιότητες καινοτομίας και έρευνας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της RIS3 και πιο συγκεκριμένα οι Τομείς Πρωταθλητές.

Οι Τομείς-Πρωταθλητές που ανέδειξε η RIS3 είναι:

  • Ο Αγροδιατροφικός Τομέας,
  • Ο Τομέας των Δομικών Υλικών,
  • Ο Τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης
  • Ο Τομέας του Τουρισμού καθώς και οι
  • Οι Τομείς Οριζόντιας Υποστήριξης: α. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β. Τεχνολογίες Ενέργειας, γ. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και δ. Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Για τους τομείς αυτούς πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (ευρύτερο περιβάλλον, αλυσίδες αξίας, περιβάλλον και δομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανάλυση SWOT, παραγωγή και αξιοποίηση γνώσης για τον τομέα, τεχνολογικές ανάγκες του κλάδου και γενικοί στόχοι).

Η Στρατηγική Ευφυούς Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται με την ανάλυση του μίγματος πολιτικής καθώς και το σχέδιο δράσης ανά τομέα προτεραιότητας με καταγραφή της στρατηγικής ανά κλάδο, των γενικών της στόχων καθώς και της τυπολογίας δράσεων και εργαλείων περιφερειακής πολιτικής καινοτομίας για την α) την Παραγωγή Γνώσης, β) την Διάχυσης Γνώσης και γ) την Αξιοποίηση Γνώσης. Επίσης αναλύεται ο προϋπολογισμός των δράσεων, οι άξονες παρέμβασης και οι αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης.

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

http://www.pepkm.gr/%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-ris3

Κύλιση προς τα επάνω