Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε στις 17.12.2014 από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Αποτελεί το βασικό προγραμματικό και χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα υποστηρίζει την αναπτυξιακή πολιτική στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014-2020. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 947,1 εκατομμύρια Ευρώ . Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της περιφέρειας για την ανάδειξή της σε δυναμικό ανταγωνιστικό πόλο διεθνούς εμβελείας . Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μιας διαδικασίας ανοικτής διαβούλευσης και εξειδικευμένης προετοιμασίας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική για την κατάρτιση του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης 2014-2020 .

Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), στοχεύει στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης της, καθώς και στην εξασφάλιση των όρων για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτελεί το βασικό κείμενο αναφοράς σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η στρατηγική πορεία και οι επιδιώξεις της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα των χωρών της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 είναι εναρμονισμένο με το κύριο αυτό κείμενο αναφοράς.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ανήκει στις «Λιγότερο Αναπτυγμένες» Περιφέρειες, λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους και προτεραιότητες και βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως αυτές αναδεικνύονται από την ανάλυση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και τους στόχους της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Επίσης, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της οικονομικής συγκυρίας, όπως είναι ο βαθύς και εκτεταμένος διαρθρωτικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα και στην Περιφέρεια, λόγω της κρίσης ανταγωνιστικότητας, αλλά και τους περιορισμούς που θέτει η δημοσιονομική προσαρμογή. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, το ζητούμενο της αναπτυξιακής στρατηγικής δεν περιορίζεται μόνον στην ανάδειξη και ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, αλλά και στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως είναι η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού, η αποβιομηχάνιση, η αποχωροθέτηση δραστηριοτήτων, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια. Επίσης, λόγω της μείωσης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και της μείωσης των συνολικών πόρων των διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε , η αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζει σε πολιτικές και δράσεις με τη μέγιστη πολλαπλασιαστική επίδραση για την περιφερειακή οικονομία, καθώς και με τη μέγιστη δυνατή μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλους δημόσιους και Κοινοτικούς οργανισμούς. Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την νέα προγραμματική περίοδο 2014- 2020 είναι το ακόλουθο: «Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο διεθνούς εμβέλειας με διακριτή ταυτότητα, ανταγωνιστική και καινοτόμο παραγωγική βάση, ποιοτικό περιβάλλον, ισχυρή κοινωνική και χωρική συνοχή».

Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα καλύπτει τους τέσσερις γενικούς στόχους της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο μίγμα πολιτικών και δράσεων σύμφωνα με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών ταμείων της περιόδου 2014-2020. Οι 11 θεματικοί στόχοι των ταμείων είναι οι:

 • Θεματικός Στόχος 1. Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Θεματικός Στόχος 2. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Θεματικός Στόχος 3. Επιχειρηματικότητα
 • Θεματικός Στόχος 4. Οικονομία Χαμηλών Ρύπων
 • Θεματικός Στόχος 5. Πρόληψη & Διαχείριση Κινδύνων από φυσικές καταστροφές
 • Θεματικός Στόχος 6. Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Θεματικός Στόχος 7. Μεταφορές
 • Θεματικός Στόχος 8. Απασχόληση
 • Θεματικός Στόχος 9. Κοινωνική Ένταξη & Καταπολέμηση της Φτώχειας
 • Θεματικός Στόχος 10. Παιδεία
 • Θεματικός Στόχος 11. Δημόσια Διοίκηση

Αναφορικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση, η συνολική στρατηγική της ΠΚΜ προωθείται μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και μέσω των πόρων των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και των κατανεμημένων στην Περιφέρεια πόρων του Ταμείου Συνοχής, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και άλλων ειδικών πρωτοβουλιών. Επίσης, στη βάση της αρχιτεκτονικής του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και της συνεπαγόμενης κατανομής πόρων και δράσεων, η προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΠΚΜ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την αποτελεσματική και στοχευμένη ενεργοποίηση των πόρων των Τομεακών ΕΠ. Οι χρηματοδοτικές κατανομές ανά Θεματικό Στόχο που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις των λοιπών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και εξυπηρετούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα, η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 947.105.949 €, εκ των οποίων τα 757.684.757 € αφορούν στήριξη της Ένωσης και τα 189.421.192 € αποτελούν εθνική συμμετοχή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

http://www.pepkm.gr/παρουσίασηεπιχειρησιακοπρογραμμα

Κύλιση προς τα επάνω