Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Κατάρτισης ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα (Πράξη) με τίτλο «Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», υλοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ενταχτεί σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία του ο οποίος ακολουθεί.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Κεντρική Μακεδονία

ΚΩΔ.

6

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :  Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

ΚΩΔ.

ΑΞ08

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ : Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

ΚΩΔ.

1

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

ΚΩΔ.

08

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

ΚΩΔ.

8.iii

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Αύξηση αριθμού νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων

ΚΩΔ.

8.iii1

 

Φορέας Υλοποίησης είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

300

ΣΕΡΡΩΝ

80

 ΠΕΛΛΑΣ

60

ΗΜΑΘΙΑΣ

60

ΠΙΕΡΙΑΣ

60

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

50

ΚΙΛΚΙΣ

40

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

650

 

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία 650 ανέργων ωφελουμένων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας.

Η ομάδα στόχος είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, καθώς και άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ.

Στο πλαίσιο της Πράξης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, με περιεχόμενο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και επαγγελματικό απολογισμό, την υποστήριξη προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης.

Κάθε ωφελούμενος θα υλοποιήσει πέντε (5) ατομικές συνεδρίες, διάρκειας 45’  λεπτών. Οι συνεδρίες θα υλοποιηθούν σε αίθουσες, οι οποίες πρέπει να είναι αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, να εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Καννονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» και να βρίσκονται εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

  • Υλοποίηση 11 προγραμμάτων κατάρτισης, σε οριζόντιες δεξιότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, καθώς και την κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα που αφορούν είτε στο περιεχόμενο και τις ανάγκες δυναμικών επαγγελμάτων σε παραγωγικούς τομείς της Περιφερειακής RIS3, είτε και στην ανάδειξη, εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτομιών στα πλαίσια σύνταξης, μελλοντικά, από τους ωφελουμένους επιχειρησιακών σχεδίων για την πιθανή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα προγράμματα κατάρτισης, οι ώρες και ο αριθμός των ωφελούμενων που θα καταρτιστεί, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΤΟΜΑ/ΠΕ

1

ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

250

50

ΣΕΡΡΩΝ

20

ΠΕΛΛΑΣ

20

ΗΜΑΘΙΑΣ

20

ΠΙΕΡΙΑΣ

20

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

20

ΚΙΛΚΙΣ

40

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

260

25

ΗΜΑΘΙΑΣ

20

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

15

3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

210

25

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

15

4

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

240

25

5

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

240

25

ΣΕΡΡΩΝ

20

6

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

250

25

ΗΜΑΘΙΑΣ

20

7

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

260

25

ΣΕΡΡΩΝ

20

ΠΙΕΡΙΑΣ

20

8

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

260

25

ΠΕΛΛΑΣ

20

9

ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

230

25

ΣΕΡΡΩΝ

20

10

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

240

25

ΠΕΛΛΑΣ

20

11

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

260

25

ΗΜΑΘΙΑΣ

20

 

Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα η οριζόντια αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

 

Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας. Η συμβουλευτική αυτή παρέχεται μέσω ατομικών συνεδριών, στόχο των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελουμένων, ώστε να μπορούν να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. Αφορά την υλοποίηση 25 συνεδριών, ενώ η διάρκειά της διαφοροποιείται αναλόγως µε I. τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, II. τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τοµέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης / ενδιαφέροντος, III. τον βαθµό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας. content

Κύλιση προς τα επάνω